Hofburg Vídeň – Císařská apartmá, Sisi Museum, Stříbrná komnata

Hofburg Vídeň – Císařská apartmá, Sisi Museum, Stříbrná komnata

Až do roku 1918 byl rozlehlý hradní komplex v srdci Vídně politickým centrem monarchie. Dnes plní stejnou funkci v demokratickém Rakousku. Tam, kde tvořil osvícenský panovník císař Josef II. své revoluční reformy, kde zasedal a upravoval mezinárodní vztahy Vídeňský kongres a kde přijímal císař František Josef hosty na audiencích, má dnes své sídlo rakouský prezident a jeho administrativa. V asymetrickém a extravagantně působícím komplexu budov s 19 nádvořími a 18 samostatnými trakty jsou umístěny i četné kulturní instituce, mezi jinými slavná Španělská dvorní jízdárna nebo Rakouská národní knihovna. Vídeňský Hofburg je velmi atraktivní místo zejména pro návštěvníky, kteří se zajímají o dějiny habsburské monarchie. S jednou vstupenkou se otevírají brány ke třem fascinujícím pamětihodnostem imperiálního Rakouska. Ve Stříbrné komnatě jsou vystaveny nádherné jídelní servisy, luxusní stolní dekorace pro slavnostní tabule, dosahující délky až 30 m, a exkluzivní stolní prostírání, dokumentující přepych a okázalost kultury stolování habsburských panovníků. Sisi Museum představuje návštěvníkům legendární císařovnu Alžbětu. Četné a zčásti velmi osobní exponáty umožňují poznat mnohostrannou a mnohdy rozporuplnou osobnost císařovny a nahlédnout do jejího soukromého i veřejného života. Žádné jiné místo není tak prodchnuto tajemným kouzlem této jedinečné ženy a nikde jinde není mýtus Sisi tak všudypřítomný jako zde. Prohlídkou Císařských apartmá získá návštěvník představu o životě nejslavnějšího manželského páru v Rakousku. 19 místností, které obývali císař František Josef a jeho choť Sisi a k nimž patří pracovny, obytné prostory a audienční sály, je zařízeno historicky-autentickými předměty a nábytkem. Se svým relativně skromným půvabem vytvářejí zajímavý kontrast k okázalému přepychu, který vládl v letní rezidenci na zámku Schönbrunn.

© Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.

Společnost a kultura Historie
Líbí se vám podcast Hofburg Vídeň – Císařská apartmá, Sisi Museum, Stříbrná komnata?

Epizody 76

www.hofburg-wien.at | Download Tour-Guide (PDF)© by Schloß Schönbrunn Kultur- und Betriebsges.m.b.H.
před 10 let. 1 min
Po zániku monarchie v roce 1918 bylo více oddělení nyní osiřelé obrovské domácnosti vídeňského dvora shromážděno v “Dvorní komoře stříbra a stolního vybavení“ a od roku 1923 společně s objekty ze sbírky porcelánu jakož i Dvorního cukrářství, Dvorního s...
před 10 let. 1 min
V první místnosti Dvorní komory støíbra a stolního vybavení s dubovými vitrínami, které pochazejí ještì z dob monarchie, vidíte jednotlivé kusy nebo èásti starovídeòských, uherských a èeských servisù jakož i pøíklady bílo-zlatého sanitárního porcelánu...
před 10 let. 1 min
Ve vitrínì uprostøed jsou vystaveny objekty z císaøské prádelny. Do roku 1872 se prádlo dvorní domácnosti oznaèovalo rùznými razítky a žlutou barvou, teprve pozdìji byly na prádle vyšívány monogramy a korunky. Osušky a ložní prádlo byly døíve výluènì z...
před 10 let. 1 min
Ještì pøedtím než si Alžbìta v roce 1876 jako první èlen rakouského císaøského domu nechala zøídit vlastní koupelnu podle dnešních mìøítek, neexistovaly koupelny v moderním smyslu, ale i poté se vìtšina pøíslušníkù dvora musela spokojit se sanitárními...
před 10 let. 0 min
Zvláštností je neobyèejný anglický jídelní servis, který byl dárkem císaøovny Alžbìty císaøi Františku Josefu pro lovecký zámeèek Offensee. Návrh z roku1870 pochází od Williama Colemana a znázoròuje naturalistickým zpùsobem hmyz, ptáky, moøskou faunu a...
před 10 let. 0 min
K nejvýznamnějším servisům Dvorní komory na stříbro patří bezesporu Grand Vermeil. Toto vrcholné dílo francouzského zlatnictví čítalo původně předměty k prostíraní pro 40 osob. Vídeňskými stříbrotepci byl tento servis kolem roku 1850 rozšířen na 140 ku...
před 10 let. 1 min
V této poslední místnosti pùvodní èásti bývalé Dvorní komory støíbra a stolního vybavení jsou v prostøední vitrínì vystaveny støíbrné talíøe, podnosy, mísy, hrnce a teriny, které dávají pøedstavu o rozsahu dennì používaného støíbra pro dvorní tabuli. N...
před 10 let. 1 min
Servis v historizujícím stylu nazývaný „Hofform“, který se ještì dlouho po skonèení monarchie až do roku 2000 používal pro státní bankety, pochází z Vídeòské porcelánové manufaktury. Støíbrné talíøe, které se kdysi u dvorních tabulí používaly pro jedno...
před 10 let. 1 min
Pro cesty ke své vile vystavìné na øeckém ostrovì Korfu zvané „Achilleion“ používala císaøovna loï „Miramare“. Na této jachtì mìla císaøovna k dispozici speciálnì zhotovený jídelní servis a pøíbory z alpaky, tedy z postøíbøeného kovu. Tvar servisu poch...
před 10 let. 1 min